MENU
Information om projektet

Projektbeskrivning av Konstgödning, Avtryck för Framtid

 

Konstgödning – att göda med konst – ett projekt i tre delar.

2010 genomfördes Konstgödning del ett, Tystnad, där vi lånade 67 kyrkor i Jämtland och bjöd in nästan 100 kulturarbetare för att tolka tystnad, samma dag, samma klockslag. Till delen hörde också boken I en klang av Tystnad och en film med samma namn.

2015 kom Konstgödning del två, Energi, då vi valde ut 9 platser i länet som fick samarbeta med en kulturarbetare för att med olika verktyg uttrycka det speciella med orten. Det var musiker, filmare, skådespelare, graffitikonstnär, bildkonstnärer, allkonstnärer. Som avslutning presenterades alla delarna i Storsjöteatern där också diskussioner om kulturpolitik i glesbygd hölls.

Den röda tråden i båda projektdelarna var att skapa kultur baserad på lokala förutsättningar. Kultur som kändes angelägen och verkade för ökad sammanhållning i det som går under beteckningen glesbygd. Glest bebodd bygd.

En av Energi-delarna var en film från Marntallsåsens naturreservat och inom samma reservat har projektmedlemmar under flera år deltagit i renovering av fäbodstugor, bekostat av Länsstyrelsen. Skogen, fäbodkulturen och sameland har kommit nära, samtidigt som klimatrapporterna duggar tätt. Larmen om hotet mot den biologiska mångfalden, samtidigt som kalhyggena breder ut sig nära fjällen, väckte behovet av att bidra till att lämna ett positivt Avtryck för Framtiden! Vad kan konsten och kulturen göra för att hjälpa naturen och i förlängningen klimatet?

Konstgödning Avtryck för Framtid är i huvudsak förlagd till pilgrimsleden JämtNorgevägen och naturreservatet Marntallsåsen. Skogsområdet är som helhet av riksintresse främst genom sitt utvecklade fäbodsystem som blomstrade från ca 1600 till första hälften 1900-talet. Avtryck för Framtid strävar efter att lyfta fram detta kulturhistoriskt intressanta område, där både samekulturen och bondekulturen samverkat med naturen under åtminstone ett halvt årtusende. Ett område som dessutom genomkorsas av ett tusenårigt pilgrimsled mellan Östersjökusten och Nidaros, samt var ett av de första områden som lockade fjällturism i slutet av 1800-talet.

Kultur för att främja biologisk mångfald

Projektet syftar till att genom konst och kultur gynna förståelsen för, och samtidigt bevara, miljöns både naturmässiga och kulturhistoriska värden. Genom att locka fler besökare till ett naturskyddat område där natur och kultur samspelat under hundratals år, vill vi främja ett ökat intresse och engagemang för att rädda våra skogar och vår natur.

Balans mellan tillgänglighet och hållbarhet

Viktigt är att balansera mellan positiv och negativ uppmärksamhet och nyttjande av det berörda området. Projektet eftersträvar långsiktig hållbarhet och utgår bla ifrån Tossåsens samebys riktlinjer för att värna rennäringen och eftersträvar ett nära samarbete med de som nyttjar området i den bemärkelsen. Vi tror att den kulturella ”inmutning” som görs av projektet kommer att ha en dämpande effekt på oreglerad överanvändning samtidigt som besökarantalet kommer att öka. Det hänger ihop med den intressegrupp vi tror främst kommer att lockas till vandringar där naturens värde och hållbarhet står i centrum.

Konstens och kulturens roll för att bemöta klimatkrisen

Samtidigt som konsten används för att hjälpa naturen så skapar projektet en ny och meningsfull arena för nutidskonsten. Många konstnärer är intresserade av att delta med platsspecifik konst som tar avstamp i omkringliggande natur, och gärna med en funktionell aspekt för att gynna den biologiska mångfalden.

Biologiska mångfaldsverk

Begreppet används för konstverk som inte kommer att behöva vård och tillsyn, det är verk som är gjorda av material som naturen själv kan ta hand om och leva med. Det kan vara trä, jord, sten lav, mossa etc. Med tiden övergår dessa verk själva i natur, blir insektshotell eller boplatser för smådjur och fåglar. Slutligen blir de endast spår som naturen själv skapar. Det är en process som vi inte vet hur lång tid det tar eftersom det är mänskligheten själv i vår klimatpåverkan som påverkar hastigheten i processen.

 

Hur långt har projektet hunnit?

För att hitta till och i området som Avtryck för Framtid verkar inom, finns en hemsida som kommer att byggas på undan för undan med aktuell information, berättelser, vandrares erfarenheter. www.avtryckforframtid

På tre vallar inom området upplåter Länsstyrelsen, genom projektet, övernattningsmöjligheter i fäbodstugor. De tre vallarna är: Östra Arådalens sk Kronstuga, med fyra enkla sovplatser. Dörrsjöåbodarna med sex sovplatser fördelade på två rum. Västnorbodarna med fyra sovplatser. Stugorna står öppna och det finns inget bokningssystem, så ingen plats är garanterad.

På övernattningsvallarna Östra Arådalen, Västnorbodarna och Dörrsjöåbodarna är de första av projektets nyskapade konstverk placerade. Längs JämtNorge vägen vid Gamla Valskaftet finns det fjärde verket.

De fyra konstverken som nu är klara är ekonomiskt stöttade av Länsstyrelsen Natur och Kultur.

Östra Arådalen: verket Vilobänk/utsiktsbänk skapat av konstnärsgruppen Dahlström-Persson, Annika, Björn, Petter och Felix. Det består av en sittplats av trä, till största delen återvinning av naturmaterial från platsen, med snidade djurfigurer, där vandraren kan slå sig ner och njuta av den vackra utsikten intill Kronstugan.  En plats för våra tankar att förenas med naturen.

Västnorbodarna: verket Nod skapat av Peter Lucas Erixon. Det är en bönetriangel i trä med budskap till oss nu levande, framtiden, samt en skapande entitet – kanske fjärran civilisationer – om att vår hela planet fortfarande väntar och väntar på den förnuftiga godhets gest som alltid och under alla omständigheter kommer att vara det som om och om igen räddar oss från undergångens inferno.

Gamla Valskaftet: verket DESPULLE av Oliver Llobet. Konstverket symboliserar en genomskärning av den mänskliga kroppen och består av sekvenser i form av tre ringar runt en sten. Ringarna symboliserar kroppsvävnader, den centrala stenen symboliserar kroppens själ. Sammansättningen skapar en labyrint som tar betraktaren från kroppens skinn in i själen. Med tiden kommer konstverket att förmultna och endast stenen, själen kommer att lämnas kvar som symboliserar vad som finns kvar i det kringliggande landskapet.

Dörrsjöåbodarna: Utöver de tre biologiska mångfaldskonstverken finns även en solitär i sammanhanget. Det är ett verk skapat av en järnkonstruktion och glas. Mestadelen av glaset kommer från Gustav Adolfs kyrka som finns på Östermalm i Stockholm. 1964 renoverades kyrkan, en del fönster byttes ut, vissa av de gamla originalfönstren räddades och införskaffades av de konstnärer som skapat verket. Verket kallas ”Försoning” och kommer att stå färdigställt i Dörrsjöåbodarna i juni 2023. Avtryck för Framtid vill med detta verk associera till Svenska Kyrkan som enligt hemsidan ”i förhållande till den samiska befolkningen försummat sin uppgift att visa på rätt, rättfärdighet, barmhärtighet och nästankärlek i ett gemensamt ansvar för allas möjlighet att arbeta och leva. Försoning är ett uttryck för kärleken som den starkaste makten. Utan försoning finns ingen framtid” (Svenska Kyrkans hemsida).

 

Projektets framtidsvision

Vi vill fortsätta och utveckla hela idén med fler biologiskmångfaldskonstverk. Planen är ett samarbete över Kölen med samiska och norska konstnärer och kulturarbetare, längs JämtNorgevägen fram till Nidaros. Förhoppningen är också ett utvecklat samarbete med lokala aktörer, både i Jämtland och Norge, som har liknande tankar om ekologi och klimatsmarta lösningar. Det kan gälla konst, kultur, natur, ekoturism mm. Ambitionen är även att i samråd med Svenska Kyrkan kopplas till ”Walk for Future”, en internationell manifestation för klimatet. En vandring för den biologiska mångfalden.